Privacyverklaring

Stichting Constru Casa / Privacyverklaring
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. In deze privacyverklaring kan je lezen welke persoonsgegevens Stichting Constru Casa (hierna: Stichting Constru Casa of wij) verwerkt, hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten jij hebt.

Identiteit en contactgegevens

Deze privacyverklaring is opgesteld door Stichting Constru Casa, statutair gevestigd in Venlo met postadres in Venlo (Diamanthof 42, 5912 SP) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05073959.
Constru Casa bestaat uit drie onafhankelijke juridische entiteiten: Stichting Constru Casa in Nederland, Asociación Constru Casa in Guatemala en Friends of Constru Casa in de Verenigde Staten van Amerika. Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op de verwerkingen die door Stichting Constru Casa worden verricht, zowel offline als online. Voor meer informatie over hoe Asociación Constru Casa of Friends of Constru Casa persoonsgegevens verwerkt, verzoeken wij je contact op te nemen met de Communication Manager in Guatemala.

Gegevensverwerking

Stichting Constru Casa is een Nederlandse stichting die Asociación Constru Casa in Guatemala ondersteunt door middel van fondsenwerving, promotie, vrijwilligerswerk en een netwerk van ambassadeurs. Hiervoor verwerkt Stichting Constru Casa persoonsgegevens die van donateurs, vrijwilligers, ambassadeurs en geïnteresseerden verkregen worden, alsmede de data die vanuit het verzenden van digitale nieuwsbrieven wordt verkregen.
Stichting Constru Casa is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke en hiermee verantwoordelijk voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van jouw persoonsgegevens. Stichting Constru Casa deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een handeling en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Constru Casa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Stichting Constru Casa jouw persoonsgegevens aan andere derden (bijvoorbeeld: Asociación Constru Casa in Guatemala) verstrekken. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Stichting Constru Casa heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@construcasa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Profilering

Stichting Constru Casa maakt geen gebruik van profilering, dit is het indelen van jou in categorieën (profielen) op basis van jouw persoonsgegevens. Er vindt dan ook geen geautomatiseerde individuele besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen plaats. Het gaat hier dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Stichting Constru Casa) tussen zit.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Constru Casa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Vaste donateurs

Stichting Constru Casa houdt een administratie bij waarin wij jouw NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), telefoonnummer, bankgegevens en e-mailadres opnemen. Wij verzamelen deze financiële data en gegevens met betrekking tot giften, structurele donaties of periodieke schenkingen om:
  • uitvoering te geven aan een handeling (verwerken van gift, structurele donatie of periodieke schenking);
  • een financiële administratie te kunnen beheren en daarbij te kunnen voldoen aan onze wettelijke financiële en fiscale verplichtingen.

Nieuwsbrieven

Stichting Constru Casa verstuurt maximaal twaalf keer per jaar een digitale nieuwsbrief om donateurs, vrijwilligers en relaties te informeren over ons werk in Guatemala en nieuws vanuit het bestuur. Daarnaast houden we je via extra mailings op de hoogte over diverse activiteiten zoals ons jaarlijks evenement of sponsoracties van vrijwilligers.
Voor het versturen van de nieuwsbrieven, het beheren van ons relatiebestand en het verzamelen van gegevens over de door jou uitgevoerde handelingen met betrekking tot het ontvangen nieuwsbrief, maken wij gebruik van het programma Laposta. In een relatiebestand worden de gegevens bewaard die jij bij aanmelding verstrekt (e-mailadres, naam en/of organisatie). Je kunt je via de website van Constru Casa aanmelden, en hiermee toestemming geven, voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Dit gebeurt via een aanmeldknop die doorgelinkt is naar het aanmeldformulier in Laposta. Via de afmeldlink en wijzigingslink in de nieuwsbrief kan je je op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief of je gegevens aanpassen.

Vrijwilligers, fondsenwerving

Wanneer je vrijwilligerswerk gaat doen of sponsoracties houdt en hiervoor contact opneemt met Stichting Constru Casa zullen wij voor het uitwisselen van informatie in verband met je werkzaamheden als vrijwilliger of fondsenwerver jouw persoonsgegevens (naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres) verwerken. In geval van vrijwilligerswerk in Guatemala zullen wij jouw gegevens (naam en e-mailadres) doorgeven aan Asociación Constru Casa zodat zij jou verder kunnen begeleiden en ervoor zorgen dat alles goed verloopt tijdens jouw verblijf in Guatemala.
Stichting Constru Casa kan, altijd in samenspraak en na toestemming, in een nieuwsbericht (op website of in nieuwsbrief) de naam en een foto of video van vrijwilligers of fondsenwervers publiceren, met als doel geïnteresseerden informeren over het vrijwilligerswerk in Guatemala en sponsoracties voor Constru Casa.

Contactformulier

Wanneer je via het contactformulier contact met ons opneemt, zullen wij voor het uitwisselen van informatie of beantwoorden van een bericht jouw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en IP-adres) verwerken.

Hoe lang wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Constru Casa bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  • Donateurs: wij verwerken en bewaren jouw persoonsgegevens gedurende een periode van twee jaar na de laatste donatie. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Stichting Constru Casa de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
  • Nieuwsbrief en mailing: Afmelding voor de nieuwsbrief en/of mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief/mailing of door contact op te nemen met privacy@construcasa.nl.
  • Vrijwilligers, fondsenwervers: wij verwerken en bewaren jouw persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal twee jaar na jouw uitzending als vrijwilliger of na jouw sponsoractie.
  • Geïnteresseerden: wij verwerken en bewaren jouw persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal één jaar na de ontvangst van jouw vraag of verzoek.

Jouw rechten

Om ervoor te zorgen dat een eerlijke verwerking van jouw persoonsgegevens plaatsvindt, kan jij een aantal rechten tegen Stichting Constru Casa uitoefenen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen (incluis het recht om ‘vergeten te worden’). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Constru Casa en heb je het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Sommige gegevens kan Stichting Constru Casa niet verwijderen, bijvoorbeeld in het geval van een financiële overeenkomst (donatie, schenking) en de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@construcasa.nl. Je verzoek kan je ook per brief indienen, vermeld hierin je volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, geadresseerd aan Stichting Constru Casa p/a secretariaat, Diamanthof 42, 5912 SP Venlo.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij jouw vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burger-servicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring of ons beleid m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op door een bericht te sturen naar privacy@construcasa.nl.
Stichting Constru Casa wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Constru Casa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@construcasa.nl.

Website

Stichting Constru Casa heeft een eigen website construcasa.nl om haar donateurs, vrijwilligers, ambassadeurs, fondsenwervers en andere geïnteresseerden te informeren over de organisatie van en werkzaamheden door het bestuur in Nederland. De website is door Stichting Constru Casa ontwikkeld en wordt ook door Stichting Constru Casa beheerd. Voor technische vragen over de website verzoeken wij je contact op te nemen met de beheerder van de website.

Donatiemodule Geef.nl

Stichting Constru Casa heeft op haar website een donatiemodule geïmplementeerd. Deze donatiemodule is door Stichting GeefGratis ontwikkeld en wordt ook door Stichting GeefGratis beheerd en gehost. Voor meer informatie over deze module, lees de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden van Stichting GeefGratis.

Collecteren via Onlinecollecteren.nl

Stichting Constru Casa biedt via onlinecollecteren.nl de mogelijkheid om een online collecte te starten. Deze website is door Stichting GeefGratis ontwikkeld en wordt ook door Stichting GeefGratis beheerd en gehost. Voor meer informatie over deze module, lees de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden van Stichting GeefGratis.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is augustus 2020 bijgewerkt. Stichting Constru Casa behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom regelmatig deze pagina voor mogelijke wijzigingen.
error: Content is protected !!