Verantwoording werkzaamheden

Stichting Constru Casa / Verantwoording werkzaamheden
Bij het voeren van het financiële beleid hanteert het bestuur het uitgangspunt dat de statutaire doelstelling wordt nageleefd. De doelstelling luidt “het verlenen van humanitaire hulp aan Guatemala, één en ander in de ruimste zin des woords”. De stichting tracht dit doel te bereiken door, zowel nationaal als internationaal, al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.
Om sturing te geven aan het beleid, stelt het bestuur voorafgaande aan het boekjaar een begroting samen. De begrote baten en lasten zijn gebaseerd op de resultaten uit het verleden en toekomstverwachtingen. De begroting wordt in een jaarverslag opgenomen.
Op deze pagina kunt u de jaarverslagen van Stichting Constru Casa (Nederland) downloaden. Het jaarverslag is door het bestuur van deze stichting opgesteld en bevat een sociaal jaarverslag en een financieel jaarverslag (de jaarrekening).

ANBI

Stichting Constru Casa wordt door de Belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangewezen. Dit heeft voor de stichting en de donateurs een aantal voordelen. Op de website van de Belastingdienst is meer algemene informatie te verkrijgen over de ANBI-status voor stichtingen.

Transparantie

Elke stichting met een ANBI-status is verplicht om ook online transparant te zijn over het doel en beleidsplan van de stichting, samenstelling en beloning van het bestuur, ondernomen activiteiten en de financiële verantwoording. Deze gegevens kunt u op deze website en geef.nl vinden.

Jaarverslagen

Stichting Constru Casa is verplicht jaarlijks een jaarverslag op te stellen. Hiermee legt de stichting verantwoording af over haar (financieel) beleid en de besteding van de gelden die ze van donateurs, fondsenwervers en instanties ontvangt.
error: Content is protected !!